Sopimusehdot

FIN Yritysrahoitus Oy

Yleiset yrityslainaehdot
Voimassa 8.6.2022 alkaen

 1. Lainan tiedot

  • 1.1
   Lainan rahamäärä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun rahamäärä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.
 2. Lainan myöntäminen

  • 2.1
   Lainan myöntää FIN Yritysrahoitus Oy (jäljempänä ”Lainanantaja”). Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua lainaa pienempi laina. Sopimus syntyy kun lainansaaja on allekirjoittanut sopimuksen joko käsin tai sähköisesti. Allekirjoituksen vastaanotettuaan Lainanantaja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyn lainan määrään lisätään lainan järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien maksuerien kesken. Järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.
  • 2.2
   Merkintä siitä, minkä tyyppinen takaus ja takaaja on kyseessä (Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 1 luvun 2§:n tarkoittamassa mielessä) on varsinaisessa lainasopimuksessa.
 3. Lainan lyhennysten maksaminen

  • 3.1
   Hakija sitoutuu myönnetyn luoton takaisinmaksuun kuukausittain tässä lainasopimuksessa mainituin ehdoin. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu lainapäätökseen, joka hakijalle toimitetaan ja laina maksetaan takaisin sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Sopimuksessa mainittujen maksuerien lukumäärään ja maksettavaan kokonaissummaan voivat vaikuttaa mahdolliset myöhemmin tehtävät maksuohjelman muutokset. Luoton avauspalkkio, korko ja mahdollisten lisäpalveluiden kustannukset veloitetaan luotonsaajalta maksuerien yhteydessä.
  • 3.2
   Luoton takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain lainan pääoman ja laina-ajan perusteella määräytyvissä erissä. Kuukausierä koostuu lainan pääoman lyhennyksestä, kuukausimaksusta sekä lainalle kertyneestä korosta. Esimerkiksi viivästymisistä johtuvat maksusuunnitelman muutokset voivat vaikuttaa laina-aikaan ja kuukausierien lukumäärään. Mikäli lainanottaja viivästyy kuukausierän suorittamisessa, sisällytetään viivästyneelle kuukausierälle laskettava viivästyskorko ja viivästyksestä lainanantajalle aiheutuneet muut kulut maksettavaan kuukausierään. Tällöin kuukausierään sisältyvän lainan pääoman lyhennyksen osuus pienenee, jotta kuukausierän suuruus pysyy vakiona.
  • 3.3
   Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi (1) maksuerä, vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden, on Lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän (4) viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.
  • 3.4
   Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ajantasainen hinnasto on saatavilla osoitteesta hinnasto
 4. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

  • 4.1
   Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 3.2 mukaisen lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään Lainanantajalle lainan ennenaikaisen irtisanomisen hyvityksenä hinnaston mukaiset maksumuistutus-, maksuvaatimus-, tratta- ja muut kulut tai perinnästä aiheutuvat todelliset perintäkulut, mikäli ne ovat isommat kuin hinnaston mukaiset maksut. Lakia saatavien perinnästä sovelletaan niiden pykälien osalta jotka koskevat elinkeinotoiminnassa syntynyttä saatavaa.
  • 4.2
   Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainasopimus tulkitaan päättyneeksi, kun lainan pääoma on korkoineen, maksuvaatimus-, tratta- ja muine kuluineen sekä perintäkuluineen kokonaisuudessaan maksettu.
  • 4.3
   Lainanantaja voi lainansaajan maksun laiminlyönnin tapauksessa vaatia suoritusta takaajalta siten kuin laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 säätelee.
 5. Muut ehdot

  • 5.1
   Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta ja/tai takaajasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. Työsuhde 2. Väestörekisteritiedot 3. Verotiedot ja 4. Muut lainat.
  • 5.2
   Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.
  • 5.3
   Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.
  • 5.4
   Lainansaaja on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle lainasopimuksen nimelliskoron mukaisesti, ei kuitenkaan koskaan vähemmän kuin laillinen viivästyskorko.
  • 5.5
   Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  • 5.6
   Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista Lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut Lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut Lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä, mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.
  • 5.7
   Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Jos lainansaaja tai lainan takaaja suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä lainan pääoman lyhentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.
  • 5.8
   Omavelkaisen takaajan, kuka on luonnollinen henkilö, osalta Luottotietolain (527/2007) 14§:n mukaisesti lainaan liittyvät maksuhäiriöt saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjille ja tallettaa luottohäiriörekistereihin, jos maksun laiminlyönti on kestänyt vähintään kuusikymmentä (60) päivää ja samalla kolme (3) viikkoa maksukehotuksesta, joka on lähetetty eräpäivän jälkeen, eikä laiminlyönti ole johtunut Lainanantajalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.
  • 5.9
   Luottotietolain (527/2007) 24§:n ja 25§:n mukaiset maksuviive- ja maksuhäiriötiedot voidaan ilmoittaa lainansaajasta, joka on yritys, jo maksuviivästyksistä siten kuten edellä mainituissa säädöksissä säädetään.
  • 5.10
   Mahdolliset valitukset, tiedustelut ja palveluun liittyvän palautteen pyydämme lähettämään asiakaspalvelun sähköpostiin asiakaspalvelu@finrahoitus.fi
 6. Erimielisyyksien ratkaisu

  • 6.1
   Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lainansaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Jos lainansaajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.
 7. Henkilötietojen käsittely

  • 7.1
   Lainanantaja käsittelee henkilötietoja EU:n Tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun sitä täydentävän lainsäädännön mukaisesti.
  • 7.2
   Lainanantaja on vastuussa kaikesta tähän lainasopimukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä sekä siihen liittyvästä hallinnostaan.
  • 7.3
   Lainansaajan edustaja käsittelee henkilötietojaan muun muassa varmistaakseen lainansaajan edustajan henkilötiedot ennen haetun lainan myöntämistä, hoitaakseen kaikki jo myönnettyihin lainoihin liittyvät velvoitteet sekä täyttääkseen kaikki tähän lainasopimukseen liittyvät velvoitteet.
  • 7.4
   Lisäksi lainanottajan edustaja antaa suostumuksen allekirjoittamalla lainasopimuksen henkilötietojen käsittelyyn, joka liittyy:
   - Suoramarkkinointiin.
   - Lainanantajan lainan siirtoon tämän sopimuksen kohdan 5.3 mukaisesti.
   - Lainanantajan liiketoiminnan kehittämiseen ja riskienhallintaan.
  • 7.5
   Lainansaajan edustaja voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin lähettämällä tästä lainanantajalle tai sen tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen.
  • 7.6
   Lainansaajan edustaja antaa suostumuksen yllä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, lainanantajan tietosuojakäytännön mukaisesti, jonka voi suorittaa lainanantaja, muut samaan konserniin kuuluvat yritykset sekä kaikki muut liikekumppanit.
  • 7.7
   Lainansaajan edustajalla on oikeus saada pyynnöstä tieto niistä häntä koskevista henkilötiedoista, joita Lainanantajalla on.
  • 7.8
   Lainansaajan edustajalla on oikeus pyytää Lainanantajaa oikaisemaan epätarkkoja henkilötietoja sekä väärin käsiteltyjä henkilötietoja.
  • 7.9
   Lainansaajan edustaja voi lähtökohtaisesti myös pyytää, että Lainansaajan edustaja koskeva henkilötietojen käsittely voidaan rajoittaa tai tietyin edellytyksin poistaa Lainanantajan tietokannasta. Lisäksi Lainansaajan edustaja voi vastustaa henkilötietojen jatkokäsittelyä.
  • 7.10
   Lainansaajan edustaja voi milloin tahansa pyytää Lainanantajalta yhteenvedon Lainantajan käsittelyssä olevista henkilötiedoista. Yhteenveto tulee toimittaa sähköisessä muodossa.
  • 7.11
   Jos Lainanantajan edustaja on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn jäsennelty, laajasti käytetty ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa voi Lainansaajan edustaja tietyin edellytyksin pyytää tällaisen henkilötiedon lähettämistä.
  • 7.12
   Lainansaajan edustajalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, minkä nojalla Lainanantaja käsittelee Lainansaajan edustajan henkilötietoja.
  • 7.13
   Lainansaajan edustajalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus liittyen Lainanantajan henkilötietojen käsittelyyn.
  • 7.14
   Lainansaajan edustaja voi käyttää edellä mainittuja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön Lainanantajalle.
  • 7.15
   Tietosuojavastaavan sähköposti: ville.kaitue@finrahoitus.fi