Sopimusehdot

FIN Yritysrahoitus Oy

Yleiset yrityslainaehdot
Voimassa 14.03.2014 alkaen

 1. Yrityslainan tiedot

  • 1.1
   Yrityslainan rahamäärä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun rahamäärä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.
 2. Yrityslainan myöntäminen

  • 2.1
   Yrityslainan myöntää FIN Yritysrahoitus Oy (jäljempänä ”Lainanantaja”). Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua lainaa pienempi laina. Sopimus syntyy kun lainansaaja on allekirjoittanut sopimuksen joko käsin tai sähköisesti. Allekirjoituksen vastaanotettuaan Lainanan¬taja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyn lainan määrään lisätään lainan järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien maksuerien kesken. Järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.
  • 2.2
   Merkintä siitä, minkä tyyppinen takaus ja takaaja on kyseessä ( Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 1 luvun 2§:n tarkoittamassa mielessä) on varsinaisessa lainasopimuksessa.
 3. Yrityslainan lyhennysten maksaminen

  • 3.1
   Lainansaajan tulee suorittaa erät sopimuksen mukana tulevan lyhennysaikataulun mukaisesti.
  • 3.2
   Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään kymmenen (10) prosenttia alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi (1) maksuerä, vähintään viisi (5) prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään yhden (1) kuukauden, on Lainananta¬jalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden (2) viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän (4) viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus erään¬nyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.
  • 3.3
   Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ajantasainen hinnasto on saatavilla täältä »
 4. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

  • 4.1
   Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 3.2 mukaisen lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään Lainanantajalle seitsemänkymmentäviisi (75) euroa lainan ennenaikaisen irtisanomisen hyvityksenä sekä hinnaston mukaiset maksumuistutus-, maksuvaatimus-, tratta- ja muut kulut tai perinnästä aiheutuvat todelliset perintäkulut, mikäli ne ovat isommat kuin hinnaston mukaiset maksut. Lakia saatavien perinnästä sovelletaan niiden pykälien osalta jotka koskevat elinkeinotoiminnassa syntynyttä saatavaa.
  • 4.2
   Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainasopimus tulkitaan päättyneeksi, kun lainan pääoma on korkoineen, maksuvaatimus-, tratta- ja muine kuluineen sekä perintäkuluineen kokonaisuudessaan maksettu.
  • 4.3
   Lainanantaja voi lainansaajan maksun laiminlyönnin tapauksessa vaatia suoritusta takaajalta siten kuin laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 säätelee.
 5. Muut ehdot

  • 5.1
   Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta ja/tai takaajasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. Työsuhde 2. Väestörekisteritiedot 3. Verotiedot ja 4. Muut lainat.
  • 5.2
   Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.
  • 5.3
   Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.
  • 5.4
   Lainansaaja on velvollinen maksamaan vuotuista viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle yhdeksäntoistapilkkuyhdeksän) 19,9 prosenttia.
  • 5.5
   Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  • 5.6
   Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut Lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut Lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä, mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.
  • 5.7
   Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Jos lainansaaja tai lainan takaaja suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä lainan pääoman lyhentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.
  • 5.8
   Omavelkaisen takaajan, kuka on luonnollinen henkilö, osalta Luottotietolain (527/2007) 14§:n mukaisesti lainaan liittyvät maksuhäiriöt saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjille ja tallettaa luottohäiriörekistereihin, jos maksun laiminlyönti on kestänyt vähintään kuusikymmentä (60) päivää ja samalla kolme (3) viikkoa maksukehotuksesta, joka on lähetetty eräpäivän jälkeen, eikä laiminlyönti ole johtunut velkojalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.
  • 5.9
   Luottotietolain (527/2007) 24§:n ja 25§:n mukaiset maksuviive- ja maksuhäiriötiedot voidaan ilmoittaa lainansaajasta, joka on yritys jo maksuviivästyksistä siten kuten edellä mainituissa säädöksissä säädetään.
 6. Erimielisyyksien ratkaisu

  • 6.1
   Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lainansaajan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot - Rekisteriseloste - © 2016 FIN Yritysrahoitus Oy