Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Voimassa 25.3.2020 alkaen.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  • FIN Yritysrahoitus Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä tai FIN Yritysrahoitus Oy”)
   PL 18
   00351 HELSINKI
 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA TIETOSUOJAVALTUUTETTU
 3. REKISTERIN NIMI
  • FIN Yritysrahoitus Oy:n asiakasrekisteri 22.05.2015 (jäljempänä ”Rekisteri”).
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  • Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Rekisterinpitäjän asiakkaan suostumuksella Rekisterinpitäjän ja tämän yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle sekä lainapäätöksen tekemiseen. Henkilötietoja käytetään riskienhallintaan ja lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen sekä luottotietojen tarkastamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  • Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rekisterinpitäjän toimesta henkilöistä, joilla on tai on ollut, Rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee lainaa, palvelua tai muuta sopimusta. Lisäksi henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rekisterinpitäjän toimesta henkilöistä, joilla on edellä mainittuun asiakassuhteeseen tai sen solmimiseksi tehtyyn hakemukseen liittyvä oikeus, velvoite tai muu osallisuus.

   Rekisteröitäviä tietoja ovat:

   • Etu- ja sukunimi, toiminimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, siviilisääty, arvo, ammatti, koulutus, asumismuoto, lapsien lukumäärä, työpaikkatiedot, tulo- ja menotiedot, muita myönnettyjä luottoja sekä luottokortteja koskevat tiedot, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja maksuhäiriötiedot.
   • Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot.
   • Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.
   • Asiakkaan pankkiyhteystiedot.
   • Asiakasnumero, asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät.
   • Haetun ja myönnetyn luoton tiedot.
   • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  • Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä luottotietoja toimittavilta yrityksiltä.

 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  • Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  • Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu, se sijaitsee hälyttimin varustetussa tilassa, jonne pääsy on rajoitettu kulunvalvonnalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteriä käyttäville henkilöille on myönnetty rekisterin käyttöön henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana.

 9. TARKASTUSOIKEUS JA MARKKINOINTILUVAN PERUUTTAMINEN
  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

   Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle.

 10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  • Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä tieto niistä häntä koskevista henkilötiedoista, joita lrekisterinpitäjällä on.

   Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan epätarkkoja henkilötietoja sekä väärin käsiteltyjä henkilötietoja.

   Rekisteröity voi lähtökohtaisesti myös pyytää, että rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely voidaan rajoittaa tai tietyin edellytyksin poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjän tietokannasta. Lisäksi lainanottaja voi vastustaa henkilötietojen jatkokäsittelyä.

   Rekisteröity voi milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjältä yhteenvedon rekisterinpitäjän käsittelyssä olevista henkilötiedoista. Yhteenveto tulee toimittaa sähköisessä muodossa.

   Jos rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn koneellisesti luettavissa olevassa muodossa voi rekisteröity tietyin edellytyksin pyytää tällaisen henkilötiedon lähettämistä.

   Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, minkä nojalla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja.

   Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus liittyen rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn.

   Rekisteröity voi käyttää edellä mainittuja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön rekisterinpitäjälle.