Rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  • FIN Yritysrahoitus Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä tai FIN Yritysrahoitus Oy”)
   Hiomotie 19
   00380 Helsinki
   Puhelin 09 3158 3770
 2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
  • Ville Kaitue
 3. REKISTERIN NIMI
  • FIN Yritysrahoitus Oy:n asiakasrekisteri 13.03.2014 (jäljempänä ”Rekisteri”).
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  • Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Rekisterinpitäjän asiakkaan suostumuksella Rekisterinpitäjän ja tämän yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Henkilötietoja käytetään riskienhallintaan ja lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  • Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rekisterinpitäjän toimesta henkilöistä, joilla on tai on ollut, Rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus, joka koskee lainaa, palvelua tai muuta sopimusta. Lisäksi henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rekisterinpitäjän toimesta henkilöistä, joilla on edellä mainittuun asiakassuhteeseen tai sen solmimiseksi tehtyyn hakemukseen liittyvä oikeus, velvoite tai muu osallisuus.

   Rekisteröitäviä tietoja ovat:

   • Etu- ja sukunimi, toiminimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, siviilisääty, arvo, ammatti, koulutus, asumismuoto, lapsien lukumäärä, työpaikkatiedot, tulo- ja menotiedot, muita myönnettyjä luottoja sekä luottokortteja koskevat tiedot, asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja maksuhäiriötiedot.
   • Väestötietojärjestelmästä saadut tiedot.
   • Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.
   • Asiakkaan pankkiyhteystiedot.
   • Asiakasnumero, asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät.
   • Haetun ja myönnetyn luoton tiedot.
   • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  • Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä luottotietoja toimittavilta yrityksiltä.

 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
  • Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  • Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu, se sijaitsee hälyttimin varustetussa tilassa, jonne pääsy on rajoitettu kulunvalvonnalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteriä käyttäville henkilöille on myönnetty rekisterin käyttöön henkilökohtainen käyttäjätunnus sekä salasana.

 9. TARKASTUSOIKEUS JA MARKKINOINTILUVAN PERUUTTAMINEN
  • Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

   Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle.