Ammattiasema

 1. Yrittäjä

  Yrittäjiin luetaan ne henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, viljelevät omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai ovat vapaan ammatin harjoittajia. Yrittäjät voivat olla joko yksinäisyrittäjiä tai työnantajia, joilla on yksi tai useampi palkattu työntekijä. Yrittäjän kotitalouteen kuuluvat, ilman palkkaa yrittäjää tämän ammatissa avustavat henkilöt, rinnastetaan sosioekonomiselta asemaltaan varsinaiseen yrittäjään. Yrittäjiin rinnastetaan sellaisissa pienissä osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä työskentelevät omistajayrittäjät, joissa kyseinen yrittäjä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet osakepääomasta.

 2. Maatalousyrittäjä

  Maatalousyrittäjiin luetaan pääryhmään '4 Maa- ja metsätalous, kalastus' (Ammattiluokitus 1987) ja pääryhmään '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 1997) sisältyvät yrittäjät.

 3. Ylemmät toimihenkilöt

  Ylemmät toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka tehtävissään soveltavat laajasti teoreettista tietoainesta. He toimivat päätöksentekijöinä, osallistuvat päätöksentekoon tai toimivat sitä sivuavissa erikoistuneissa ohjaus-, valvonta-, kehittely- ja palvelutehtävissä. Tehtäville on ominaista suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuullisuus. Johtamistehtävät voivat olla osa toimenkuvaa niissäkin tapauksissa, joissa ne eivät muodosta ammatin ensisijaista elementtiä. Ylempiin toimihenkilöihin luokitellaan myös sellaiset yhteiskunnallisia tai liike-elämän palveluksia tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävissä keskimääräisenä vaatimuksena on korkean asteen erikoistunut koulutus (esim. uskonnollinen, lainopillinen, terveydenhuolto-, taide-, kulttuuri- ym. työ). Rajana alempiin toimihenkilöihin on ylemmän toimihenkilön sijainti päätöksenteko-organisaation ylemmällä tasolla ja vaadittava laaja teoreettinen tietomäärä.

 4. Alemmat toimihenkilöt

  Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka suorittavat tavanomaista toimisto- tai myyntityötä tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet tavanomaisen toimisto- ja myyntityön pohjalta korvaten sen. Tehtävissä on keskeistä symbolien käsittely käsin tai manuaalisia työvaiheita korvaavilla koneilla ja laitteilla. Alempiin toimihenkilöihin kuuluvat edelleen myös työnjohtajina tuotantolaitoksissa tms. työskentelevät tai vastaavissa toimihenkilöiden esimiestehtävissä toimivat. Pääluokkaan kuuluvat myös sellaisissa hoito-, huolto- ja turvallisuuspalveluja tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävänä on huolehtia ihmisestä tai käsitellä häntä koskevaa tai muuta informaatiota. Toimenkuvalle on ominaista suoritusvastuu mutta ei vastuu itse toiminnasta. Raja ylempiin toimihenkilöihin on se, että alemmat toimihenkilöt sijoittuvat organisaation suoritustasolle ja tehtävissä vaaditaan suppeampaa ja vähemmän teoreettista tietoainesta kuin ylemmiltä toimihenkilöiltä.

 5. Työntekijät

  Työntekijät ovat palkansaajia, jotka osallistuvat tuotantotoimintaan työskentelemällä tavaroiden valmistuksen a) eri vaiheissa varsinaisissa tuotantotyön ammateissa tai b) tuotantotoimintaan välittömästi liittyvissä huolto-, korjaus- yms. tehtävissä tai c) suorittavat varasto-, jakelu-, tai kuljetustehtäviä tai työskentelevät sellaisissa palvelutehtävissä, joissa symbolien käsittelyä ei ole luokiteltu toimihenkilötyöksi.

 6. Opiskelijat

  Pääluokkaan luetaan 15 vuotta täyttäneistä ammatissa toimimattomista päätoimisesti opiskelevat tai muuta kuin peruskoulua käyvät sekä näiden kotitaloustyötä tekevät perheenjäsenet. Jos tietoa oppilaitoksesta ei ole käytettävissä, pääluokkaan luetaan 16 vuotta täyttäneet koululaiset ja opiskelijat.

 7. Eläkeläiset

  Eläkeläisiin luetaan vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi pysyvästi työelämästä poissa olevat henkilöt. Pääluokkaan luetaan lisäksi eläkkeellä oleva kotitaloustyötä tekevä perheenjäsen.

 8. Muut

  Pääluokkaan luetaan pitkäaikaistyöttömät sekä henkilöt, joita ei voida luokitella sosioekonomiselta asemaltaan muihin luokkiin.

Χ

Ammattiasema

 1. Alempi perusaste
  -Kansakoulu
  -Kansalaiskoulu

 2. Ylempi perusaste
  -Peruskoulu
  -Keskikoulu

 3. Keskiaste
  -Lähihoitaja
  -Sähköasentaja
  -Liiketalouden perustutkinto
  (merkantti, merkonomi)
  -Ammattitutkinnot
  -Erikoisammattitutkinnot
  -Ylioppilastutkinto

 1. Alin korkea-aste
  -Teknikko
  -Merkonomi(opisto)

 2. Alempi korkeakouluaste
  -Alemmat yliopistotutkinnot
  -Ammattikorkeakoulututkinnot
  -Insinööri
  -Valtiotieteiden kandidaatti(alempi)

 3. Ylempi korkeakouluaste
  -Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  -Valtiotieteiden maisteri
  -Diplomi-insinööri
  -Erikoislääkäri

 4. Tutkijakoulutusaste
  -Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot

 5. Koulutusaste tuntematon

Χ
%

Täytä hakemus nyt niin saat alennuksen nimelliskorkoon!

6,9%   »   4,5%

Χ

Täyttämällä ja lähettämällä hakemuksen tänään, saat lainaasi myyntitiimimme
kanssa sovitut edullisemmat erikoisehdot ja pidemmän maksuajan.

Χ
%

Täytä hakemus nyt niin saat alennuksen nimelliskorkoon!

6,9%   »   5,9%

Χ

Valitkaa lainasumma 2000€ - 10000€

Valitkaa laina-aika 6 kuukautta - 2 vuotta

Kuukausierä €/kk *
* Kuukausierä on suuntaa antava. Tarkan lyhennysaikataulun saatte lainasopimusten yhteydessä.